Maandelijks archief: oktober 2012

Fin-de-Siècle Museum opent in mei 2013

Het Fin-de-Siècle Museum opent op 7 mei 2013. “Als alles goed gaat”, voegt directeur Michel Draguet eraan toe. Het museum palmt vier ondergrondse verdiepingen in in het Museum voor Schone Kunsten (KMSKB). Het telt 410 werken uit de periode 1863 tot 1914 en moet Brussel nog meer op de art-nouveaukaart zetten.

(…) Plannen voor het Museum voor Moderne Kunst
Wanneer het Museum voor Moderne Kunst zijn deuren heropent, is nog niet duidelijk. Draguet sloot dat museum in januari 2011 om er het Fin-de-Siècle Museum in onder te brengen. Draguet en ontslagnemend minister van Federale Wetenschappelijke Instellingen Paul Magnette (PS) willen het museum voor moderne kunst tijdelijk – in afwachting van een nieuw gebouw – onderbrengen in het Vanderborghtgebouw in de Schildknaapstraat in hartje Brussel. De kostprijs voor de aanpassingswerken aan dat gebouw, dat toebehoort aan de Stad Brussel, bedraagt 13,5 miljoen euro. “Ik wacht op het groene licht van de federale overheid”, zegt Draguet. “Als dat er niet komt, zal ik moeten aankloppen bij de Nationale Loterij en privésponsors om het project rond te krijgen” (…)

via Fin-de-Siècle Museum opent in mei 2013.

Eric Vancoppenolle © brusselnieuws.be, dinsdag 23 oktober 2012, 13u51

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, Brusselnieuws, Pers en media

Mededeling van MzM, 22 oktober 2012

Het collectief MsM/MzM blijft waakzaam: teveel vragen kregen geen antwoord.

Het verwacht dat de minister duidelijk stelt dat het voor hem een prioriteit is de rechten van het publiek te herstellen, rechten die geschonden werden door de willekeur van de algemeen directeur.

Het collectief zal druk blijven uitoefenen, zo nodig met nieuwe acties, om te bekomen dat de projecten rond de betrokken instellingen onderworpen worden aan een echt democratisch debat.

Minister Paul Magnette heeft op 1 februari 2012 (een jaar na de sluiting van het museum voor moderne kunst) aan ‘Museum zonder museum’ toegegeven dat de toestand van de verzameling ‘moderne kunst’ van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België niet bevredigend was en dat het zo niet verder kon. De presentatie van de verzameling, die tot een minimum herleid werden in een door de algemeen directeur geïmproviseerde “Patio” formule, was in zijn ogen ontoereikend. De voortdurende protestacties van ‘Museum zonder museum’ hebben zeker bijgedragen tot de wil van de minister om een snelle vooruitgang te eisen in deze zaak. Het engagement van de minister in deze zaak heeft er toen toe geleid dat het collectief MsM/MzM de protesten tegen de sluiting van het Museum voor Moderne kunst tijdelijk opschortte. De pers heeft over deze beslissing uitvoerig gecommuniceerd: Moderne Kunst zou in de Koninklijke Musea blijven en de verzameling zouden opnieuw worden tentoongesteld binnen een termijn van één tot anderhalf jaar.

Tijdens een onderhoud op 20 september met het kabinet van de minister vernam het collectief MsM/MzM dat deze oplossing niet uitvoerbaar is: de museumzalen (de zogenaamde ‘ extensies’, opengesteld in 1974 en sinds meer dan 10 jaar niet in gebruik) die de minister voor ogen had, vereisen een ingrijpende renovatie die vandaag niet aan de orde is.

De “middellange termijn” oplossing die nu wordt aangekondigd, is het aanwenden van het vroegere Vanderborght-gebouw waarvan het kabinet van de minister vindt dat het aan de behoeften voldoet. De Stad Brussel is bereid het gebouw kosteloos ter beschikking te stellen aan de Regie voor Gebouwen, met dien verstande dat die laatste de noodzakelijke werkzaamheden zal uitvoeren. Ca. 6000 vierkante meter zou beschikbaar zijn voor de verzameling moderne kunst die door de algemeen directeur afgehaakt werd, maar ook voor een deel van de reserves van het Jubelpark. Gegeven het tijdelijke aspect van de oplossing zou men de werken tot een minimum beperken. Er is echter geen enkele termijn gesteld, geen deadline aangegeven, noch voor de aanvang noch voor het einde van de werkzaamheden. Msm/MzM bekijkt deze oplossing dan ook met het nodige scepticisme.

Wat zal er concreet gebeuren in dit gebouw? Waarom heeft de heer Draguet het over “Postmodern Lab Museum”? Wat houdt de term “moderne en hedendaagse kunst” in? Is hier de uitgebreide verzameling van de 19de eeuw inbegrepen die reeds meerdere jaren op de achtergrond is geraakt? Wat is de betekenis van een museum voor moderne en hedendaagse kunst zonder de periode van het “fin de siècle” en de werken van Magritte?

Het collectief MsM/MzM blijft de nonchalance van de heer Draguet aanvechten die zelf aan de basis ligt van het probleem van de toegankelijkheid van de verzameling moderne kunst. Deze tekortkoming van de algemeen directeur komt bovenop vele andere nalatigheden die hem kunnen verweten worden inzake het beheer van de musea waarvoor hij verantwoordelijk is. Zo was er het falen van het acclimatisatiesysteem dat zware schade veroorzaakte aan een tiental oude werken. Er is de sluiting van de zalen gewijd aan uitzonderlijke collectie Rubensschetsen die nu al meer dan anderhalf jaar ontoegankelijk zijn voor de bezoekers.

Het collectief MsM/MzM wil ook de aandacht vestigen op de ontoereikendheid van de structurele hervormingen die besloten liggen in de “Bestuurovereenkomst” van 7 juni 2012. Het collectief sluit zich ook ten volle aan bij de steeds luider klinkende kritiek op de “pool kunst” waarbij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis én het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder de leiding van één bestuurder zou komen. Het collectief verzet zich ook tegen het waanzinnige project ​​van nieuwe thematische musea. Deze zullen onnodige verplaatsingen van collecties veroorzaken alsmede zware en onrealistisch transformaties die niet in lijn zijn met enig wetenschappelijk gefundeerde theorie of doelstelling inzake besparingen die de “Bestuurovereenkomst” beweert te verdedigen.

De realisatie “op lange termijn” van een “echt” museum voor moderne en hedendaagse kunst blijft nog steeds actueel. Alleen is de tijd blijkbaar nog niet aangebroken voor het hoe, waar en wanneer. Het collectief MsM/MzM stelt vragen bij de locatie, de benaming, de missie en de ongerijmdheid om nu reeds een beroep te doen op top-architecten wanneer nog niets is vastgelegd omtrent de inhoud en de rol die het nieuwe museum in Brussel moet spelen in zijn hoedanigheid van federale instelling. Anderzijds is het collectief van mening dat het nu meer dan ook noodzakelijk is een erkende persoonlijkheid uit de wereld van de moderne en hedendaagse kunst aan te stellen om aan het roer te staan van de oprichting van dit Museum.

 

Bent u akkoord ?

Een reactie ? 

Hier of mail@msm-mzm.be

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, Mededelingen van MzM

Senaat 10/10/2012 : Collectie moderne kunst – Bestemming

Schriftelijke vraag nr. 5-6902 van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 augustus 201 aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden (Vraag gesteld in het Nederlands) :

Volgens een bericht in de krant De Morgen zou de collectie moderne kunst van de KMSKB op korte termijn een onderkomen vinden in het Dexia Art Centrum. Op lange termijn komt er een nieuw gebouw. De krant haalt deze informatie bij bronnen die van nabij met het dossier te maken hebben.

Dit nieuws komt als een verrassing voor mij. In een vorig antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 5-5696) stelde men dat de collectie moderne kunst zal worden ondergebracht in een grotere vleugel (die bekend staat onder de naam “uitbreiding”) van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB) van zodra de Regie der Gebouwen haar werkzaamheden heeft beëindigd. Dat gaf me de indruk dat deze werken al volop bezig waren. Bovendien bleek uit een studie van de KMSKB dat het Dexia Art Center niet voldoet aan de eisen voor een museum voor moderne kunst.

1. Kan de minister de berichtgeving bevestigen dat men de collectie moderne kunst (tijdelijk) zal onderbrengen in het Dexia Art Center? Wie heeft dit beslist? Op welke wijze en op basis van welke argumenten kwam deze beslissing tot stand? Wanneer denkt men te kunnen overgaan tot een verhuis en een opening?

2. Hoe strookt deze beslissing met het eerdere antwoord dat men de collectie zou onderbrengen in een gerenoveerde vleugel van de KMSKB? Waarom is men van deze plannen afgestapt?

3. Hoe strookt deze beslissing met de studie van de KMSKB die stelt dat het Dexia Art Center niet voldoet aan de eisen voor een museum voor moderne kunst? Welke redenen werden er aangehaald in deze studie en op welke wijze denkt men dit te kunnen rechtzetten?

4. Het artikel stelt dat er op termijn een nieuw gebouw zal worden opgetrokken. Welke mogelijkheden en ideeën liggen hier op de tafel?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vraag.

Ik heb mijn ministeriële verantwoordelijkheden opgenomen en ik heb mij zelf bij het dossier betrokken. Ik besliste om aan de hedendaagse en de moderne kunst een tentoonstellingsruimte te geven die groot genoeg was opdat het publiek opnieuw zou kunnen genieten van een groot deel van deze werken, zonder eerst tien of vijftien jaar te moeten wachten op een nieuw museum.

Gelijklopend met de adviezen die worden ingewonnen e bij de bij de spelers van de kunstwereld, wordt een studie verricht naar de gevolgen, vooral op financieel vlak, van de mogelijke keuzes. Het is gebleken dat 5 tot 7 miljoen euro zou nodig zijn voor de tijdelijke ontplooiing van het Museum van Hedendaagse Kunst in de “Extensies”. Dat zou een verlieslatende financiering zijn, omdat in deze zalen achteraf grote renovatiewerken moeten uitgevoerd worden.

In onderling akkoord met de Regie der Gebouwen, heb ik mij gewend tot het Dexia Art Center, het voormalige Etablissement Vanderborght, dicht bij de Grote Markt. Indien deze ruimte uiteindelijk wordt uitgekozen om er het ModernLab in onder te brengen, als voorloper van het toekomstig Museum voor hedendaagse en moderne kunst, dan zal een partnerschapsovereenkomst moeten afgesloten worden met de Stad Brussel, de eigenares van het gebouw, om de nodige minimum investeringen mogelijk te maken (veiligheid, elektriciteit, enz.) waaraan een modern kunstmuseum moet beantwoorden.

Zulke operatie strookt met de projecten over de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen opnieuw ontplooien, zoals dat wordt voorzien in de nieuwe Bestuursovereenkomst 2012-2015 van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, Politici